fbpx
Menu Zavřeno

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Lenny bags s.r.o., se sídlem Nepomuk, Husova 250, PSČ 335 01, IČ: 079 96 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37628 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“), který se nachází na adrese: http://www.lennybags.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Kupující realizací objednávky akceptuje tyto VOP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. VOP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Tyto VOP se uplatní pouze v případě, je-li kupujícím spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 občanského zákoníku).

Podnikatelem se rozumí osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, a který při objednávce uvede své identifikační číslo (IČ) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) a navenek projeví postoj, že má v úmyslu jednat jako podnikatel ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku, a jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Na tyto případy se vztahuje obecná úprava pro kupní smlouvu zakotvená v občanském zákoníku.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.
Nabídka prodeje jednotlivého zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím webové stránky a aktualizaci příslušných údajů na webové stránce se může stát, že Kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno, přestože na webové stránce je doposud uvedeno jako dostupné. V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

2.2. Vystavení zboží na webové stránce není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Pro objednání zboží vloží Kupující zboží do tzv. nákupní tašky a dále se řídí pokyny sdělenými v rámci nákupního procesu.

2.4. Kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o možnosti přihlášení stávajícího zákazníka a o dodacích údajích Kupujícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.5. Po zadání a následném potvrzení všech údajů požadovaných v objednávkovém formuláři bude Kupující vyzván k zadání způsobu úhrady kupní ceny zboží.

2.6. Po potvrzení způsobu úhrady kupní ceny zboží a před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky (dále společně jen jako „objednávka“).

2.7. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.8. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky její přijetí Kupujícímu potvrdí. Potvrzení přijetí objednávky proběhne vždy prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající neodpovídá za to, že Kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené Kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost a pravdivost Kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Za správnost a pravdivost vyplněných údajů nese odpovědnost Kupující a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

2.9. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické adresy Kupujícího. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Předmětem koupě/prodeje dle uzavřené kupní smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce, pokud se Prodávající a Kupující nedohodli jinak.

2.10. Smlouvu lze uzavřít výlučně v české jazyce.

2.11. Veškeré objednávky podané prostřednictvím webové stránky jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

3. Cena zboží, platební podmínky
3.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží a dále také náklady Prodávajícího spojené s balením a dodáním zboží Kupujícímu. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.2. Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu některým ze způsobů platby uvedených Prodávajícím na webové stránce. Způsob zaplacení kupní ceny za zboží si volí Kupující.

3.3. Zaplacení kupní ceny za zboží je možné provést buď bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, č. ú. 228406955/0600, vedený u MONETA Money Bank a.s. (dále jen „bezhotovostní platba“), nebo prostřednictvím platby na dobírku, tzn. hotově při převzetí zboží od přepravce (dále jen „platba na dobírku“).

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen při úhradě kupní ceny za zboží prostřednictvím bezhotovostní platby uvést variabilní symbol platby určený mu Prodávajícím.

3.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží Kupujícím.

3.6. Kupní cena je považována za zaplacenou se zřetelem k vybranému způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti přepravci v případě platby na dobírku.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

3.9. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Místo plnění (dodací podmínky)
4.1. Místem plnění, resp. místem dodání zboží je místo určené Kupujícím v objednávce.

4.2. Zboží je doručováno balíkovou službou prostřednictvím společnosti/í (Zásilkovna, Česká pošta, s. p., PPL CZ s.r.o., DPD CZ s.r.o. …)

4.3. Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující, za podmínky zaplacení celé částky kupní ceny, jeho převzetím, přičemž není rozhodné, zda zboží od přepravce převzal přímo sám Kupující či jiná osoba, která se ke všem okolnostem mohla přepravci jevit osobou oprávněnou k převzetí zboží.

4.4. V případě objednávky zboží v hodnotě alespoň 1 500,- Kč (slovy: jeden tisícpětset korun českých) není Kupující povinen hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží. V takovém případě nese tyto náklady Prodávající. Podrobnější informace k možnostem dopravy a platby zde.

4.5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně přepravci oznámit. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.6. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (§ 1837 písm. d) občanského zákoníku).

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 tohoto článku těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy Kupující zašle buď na adresu sídla Prodávajícího, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího reklamace@lennybags.cz Reklamační protokol ZDE

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2 tohoto článku těchto VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu, a to do deseti (10) pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 tohoto článku těchto VOP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

5.5. Náklady spojené s vrácením zboží nese v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2 tohoto článku těchto VOP Kupující.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2 tohoto článku těchto VOP je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím v písemném odstoupení od smlouvy, případně v hotovosti poštovní poukázkou, anebo na základě vzájemné dohody s Kupujícím i jiným způsobem, než bylo uvedeno výše. Prodávající je povinen vrátit přijaté peněžní prostředky nejpozději do (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím Prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Práva z vadného plnění, záruka
6.1. Odpovědnosti prodávajícího za vady včetně záruky za jakost se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 2113 a násl. a § 2158 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím popisované nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Dále, že zboží odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží Kupujícímu. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, počíná záruční doba běžet od dojití zboží do místa plnění.

6.4. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti zboží běží nová záruční doba pouze ve vztahu k této vyměněné součásti zboží.

6.5. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se vada objevila. Případné pokračování v užívání věci, a to i přes zjištění její vady, může zapříčinit prohloubení vady či znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

6.6. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.

6.7. Kupující uplatní reklamaci tak, že zašle zboží na adresu sídla. Prodávajícího specifikuje vadu zboží (zejm. jakým způsobem se vada projevuje), a uvede, jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje.

6.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy v souladu s ustanovením § 2107 občanského zákoníku.

6.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.10. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

6.11. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějšími vlivy nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby.

7. Další práva a povinnosti právních stran
7.1. Kupující je povinen vybírat zboží tak, aby zvolený druh a velikost zboží odpovídaly potřebám Kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

7.2. V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit a tímto se řídit.

7.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

7.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.7. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

8.2. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění obchodních podmínek je vždy umístěno na webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), vykonává Česká obchodní inspekce. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje, že Česká obchodní inspekce je subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím, jakožto spotřebitelem. Kupující nalezne bližší informace na webových stránkách České obchodní inspekce – http://www.coi.cz/

8.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 04. 2019.